ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το τεχνικό γραφείο Γραμματικοπούλου Αυγή  σάς παρέχει μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών, όπως:

Νομιμοποίηση αυθαιρέτων (Ν.4014/11)

Το τεχνικό γραφείο της Αυγής Γραμματικοπούλου  αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υπαγωγή του ακινήτου σας στο Ν4014/11, για τα αυθαίρετα κτίσματα. Συγκεκριμένα, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

 • Αυτοψία και αποτύπωση των παραβάσεων στον υπό ρύθμιση αυθαίρετο χώρο.
 • Έλεγχος δομικής τρωτότητας του χώρου.
 • Συλλογή σχεδίων από το πολεοδομικό γραφείο.
 • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος με συντεταγμένες  ΕΓΣΑ (όπου είναι απαραίτητο).
 • Πριν την υποβολή της αίτησης, γίνεται έλεγχος για τις δυνατότητες νομιμοποίησης του αυθαιρέτου με την υπάρχουσα νομοθεσία, όπως: α) μεταφορά συντελεστή δόμησης (υπό προϋποθέσεις), β) μετατροπή των χρήσεων κάποιων χώρων σε βοηθητικούς χώρους, γ) με άδεια προσθήκης εάν υπάρχει υπόλοιπο συντελεστή δόμησης κ.τ.λ.
 • Δημιουργία τελικού φακέλου και ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων για την Α και Β φάση.
 • Πληρωμή παραβόλου από τον πελάτη για την ένταξη στη ρύθμιση.
 • Ηλεκτρονική υποβολή τελικών σχεδίων με την παρούσα κατάσταση των αυθαίρετων χώρων, σύμφωνα με τη φάση Γ.

Βεβαιώσεις νομιμότητας (Ν.4014/11)

Από την έναρξη ισχύος του Ν4014/11 για τη ρύθμιση αυθαιρέτων, είναι απαραίτητη για κάθε μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματος δικαιώματος και η βεβαίωση από μηχανικό, που θα δηλώνει ότι: το συγκεκριμένο ακίνητο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη, δεν έχουν γίνει αυθαίρετες προσθήκες ή δεν έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις.

Το τεχνικό γραφείο αναλαμβάνει να συγκεντρώσει όλα τα εγκεκριμένα σχέδια από την πολεοδομία, να κάνει επί τόπου αυτοψία και, τέλος, να εκδώσει για εσάς το απαραίτητο πιστοποιητικό νομιμότητας, εφόσον δεν υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις.

Οικοδομικές άδειες

Το τεχνικό γραφείο της Αυγής Γραμματικοπούλου , με μεγάλη εμπειρία στο συγκεκριμένο, κλάδο αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη μελέτη και διακίνηση φακέλων για την έκδοση οικοδομικών αδειών.

Αναλυτικότερα, πραγματοποιούμε:

 • Δημιουργία  αρχιτεκτονικών προσχεδίων για την καλύτερη εκμετάλλευση του ακινήτου σας.
 • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος.
 • Εκπόνηση τελικής αρχιτεκτονικής μελέτης (κατόψεις, διάγραμμα κάλυψης, όψεις, τομές κ.τ.λ.)  
 • Στατική μελέτη κτίσματος.
 • Μηχανολογικές μελέτες
 • Εγκρίσεις από εφορία, αρχαιολογία, ΔΕΗ κ.τ.λ.
 • Τελική έκδοση άδειας.

Άδειες λειτουργίας καταστημάτων

Για τις ιδιαίτερα περίπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες έκδοσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων, υγειονομικού ή μη ενδιαφέροντος, το τεχνικό γραφείο της Αυγής Γραμματικοπούλου  σάς προσφέρει άμεση λύση με:

 • Συλλογή και συμπλήρωση δικαιολογητικών.
 • Σύνταξη μελέτης και φακέλου για την έκδοση της άδειας.
 • Τελικό έλεγχο ασφάλειας.
 • Έκδοση άδειας λειτουργίας.

Επίβλεψη κατασκευών – Ολοκληρωμένη διαχείριση έργων - Άλλες Δραστηριότητες

Η μεγάλη μας εμπειρία στο χώρο των κατασκευών δίνει σε εσάς τη σιγουριά και τα εχέγγυα να εμπιστευτείτε σε μας, για το δικό σας συμφέρον, την επίβλεψη της κατασκευής σας, είτε ως συνέχεια της μελέτης που το τεχνικό γραφείο της Αυγής Γραμματικοπούλου έχει εκπονήσει, είτε σε οποιοδήποτε στάδιο της κατασκευής και να βρίσκεστε.